Söka stöd

Som förening är ni välkomna att lämna er ansökan när som helst under året. Beslut rörande ansökan tas dock vid två tillfällen under året. En gång i maj och en gång i oktober. Beslut rörande ansökningar kommer att skickas till den e-postadress ni uppgivit i samband med ansökan, senast i maj respektive november.

Som befintlig användare loggar ni in för att lämna in nyckeltal och/eller ansökan.

Vid ny ansökan rekommenderar vi att ni läser igenom våra grundläggande kriterier för att ansöka. För att förbereda er inför ansökan rekommenderar vi att ni har följande uppgifter och dokument tillgängliga. Vänligen notera att föreningar med annan verksamhet än fotboll, basket, handboll, innebandy, bandy eller volleyboll ej kan erhålla stöd.

Urvalsprocess

När en ansökan behandlas ta Stiftelsens styrelse hänsyn till följande faktorer; inlämnade nyckeltal, möte med föreningen, policies, ambition och förmåga. Stiftelsen kommer även, om det behövs, att använda sitt nätverk för att inhämta uppgifter om föreningen. En avslagen ansökan kan inte överklagas, men föreningen kan självfallet lämna in en ny ansökan vid senare tillfälle. Ingen ansökan godkänns utan att ett eller flera möten ägt rum mellan stödansvarig hos stiftelsen och föreningen. Stödansvarig håller löpande kontroll över nya ansökningar och kan komma att kontakta föreningar för att boka möte.

Grundläggande kriterier för ansökan

Föreningens huvudverksamhet är fotboll, handboll, basket, innebandy, bandy eller volleyboll. Föreningen arbetar aktivt med att efterleva följande krav:

 • Ingen form av så kallad toppning ska ske i barnidrott upp till och med tolv år. Med toppning avses i detta fall att ge barn förtur till match- och cupspel baserat på kompetens. Deltagande i matcher och cuper ska i denna ålder baseras på träningsflit och utifrån grundtanken att alla ska vara med.
 • I äldre åldersklasser kan uttagning baserat på träning och kompetens ske förutsatt att alla bedöms utifrån samma grund och aldrig döms bort på förhand.
 • Föreningen ska aktivt arbeta för att behandla alla individer lika och ge dem förutsättningar och möjlighet att utvecklas utifrån den egna kompetensen.
 • Ledare i föreningen ska uppträda som föredöme och ge ungdomarna en positiv utbildning.
 • Föräldrar med barn i föreningen ska uppträda som föredöme i samband med träning och match.
 • Spelare i föreningen ska uppträda sportsmannamässigt på och vid sidan av planen.
 • Föreningen ska motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism.
 • Föreningen ska följa Riksidrottsförbundets regler mot sexuella övergrepp.
 • Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska förekomma inom föreningens lag.
 • Föreningen ska ha en barn- och ungdomspolicy som årligen presenteras för föreningens ledare.

Info kring hur vi behandlar ansökningar

Ändamålen med stiftelsens behandling av inlämnade uppgifter

Stiftelsen Dunross & Co registrerar inlämnade föreningar för uppföljning av beviljade anslag samt för jämförelse vid framtida ansökningar. Uppgifter i ansökan kommer aldrig att lämnas till extern part, utan används endast internt hos Stiftelsen Dunross & Co. Uppgifterna kommer att användas vid sammanställning och utvärdering av föreningen framöver. För beviljade ansökningar kommer föreningens namn, adress och telefonnummer samt kontaktpersonens namn att anges på stiftelsens webbplats.

Vad publicerar stiftelsen?

På stiftelsens webbplats och i stiftelsens årsskrift publiceras de föreningar som erhållit anslag, men ej erhållet belopp.

Vilka uppgifter behandlar stiftelsen?

Samtliga inlämnade uppgifter behandlas internt av Stiftelsen Dunross & Co.

Vilka kan komma att ta del av de av stiftelsen registrerade uppgifterna?

Förutom Stiftelsen Dunross & Cos stödansvarige och styrelse är inlämnade uppgifter skyddade från insyn. En inskickad ansökan är inte offentlig handling och lämnas inte vidare till obehöriga.

Samtycke till stiftelsens behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av ansökan samtycker sökanden till att stiftelsen får behandla uppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för stiftelsens beredningsprocess samt uppföljning av beviljade anslag.

Följande uppgifter och dokument efterfrågas

 • Antal aktiva barn inom åldrarna 6-19, flickor och pojkar
 • Antal ledare
 • LOK-stöd
  • Erhållet statligt lokalt aktivitetsstöd
  • Erhållet kommunalt lokalt aktivitetsstöd
 • Sponsor/stödintäkter
 • Medlemsavgifter
 • Aktivitetsavgifter
 • Totala intäkter
 • Plan/Hallhyra
 • Totala Utgifter
 • Årsrapport
 • Barn- och ungdomspolicy
 • Föreningspolicy
 • Föräldrapolicy