Söka stöd

Som förening är ni välkomna att lämna er ansökan när som helst under året. Beslut rörande ansökan tas dock vid två tillfällen under året. En gång i maj och en gång i oktober. Beslut rörande ansökningar kommer att skickas till den e-postadress ni uppgivit i samband med ansökan, senast i maj respektive november.

Om ni redan erhåller stöd från Stiftelsen loggar ni in för att lämna in nyckeltal och/eller ny ansökan. Ni skall alltså INTE klicka på knappen ”sök stöd” till höger.

Vid ny ansökan rekommenderar vi att ni läser igenom våra grundläggande kriterier för att ansöka. För att förbereda er inför ansökan rekommenderar vi att ni har följande uppgifter och dokument tillgängliga.

Vänligen notera att föreningar med annan verksamhet än fotboll, basket, handboll, innebandy eller bandy ej kan erhålla stöd och eventuella ansökningar beaktas ej. Notera också att Stiftelsen ej engagerar sig i föreningens representationslag.

Urvalsprocess

När en ansökan behandlas ta Stiftelsens styrelse hänsyn till följande faktorer; inlämnade nyckeltal, möte med föreningen, policies, ambition och förmåga. Stiftelsen kommer även, om det behövs, att använda sitt nätverk för att inhämta uppgifter om föreningen. En avslagen ansökan kan inte överklagas, men föreningen kan självfallet lämna in en ny ansökan vid senare tillfälle. Ingen ansökan godkänns utan att ett eller flera möten ägt rum mellan stödansvarig hos stiftelsen och föreningen. Stödansvarig håller löpande kontroll över nya ansökningar och kan komma att kontakta föreningar för att boka möte.

Grundläggande kriterier för ansökan

Föreningens huvudverksamhet är fotboll, handboll, basket, innebandy, bandy eller volleyboll. Föreningen arbetar aktivt med att efterleva följande krav:

 • Föreningen skall arbeta för att ha en verksamhet med syfte att få med så många barn som möjligt, så länge som möjligt i en så bra och positiv miljö som möjligt.
 • Föreningen arbetar för att verksamheten skall vara inriktad på lärande och långsiktig utveckling.
 • Ingen form av toppning skall ske inom barnidrott upp till 12 år. Med toppning avses i detta fall att barn ges olika fördelar på grund av upplevd kunskapsnivå.
 • Bland ungdomar 13-15 år kan större vikt läggas vid att erbjuda spel utifrån den egna kunskapsnivån men med hänsyn tagen till spelarens egen önskan.
 • I samband med match skall ledare eftersträva en jämn fördelning av speltid och att barn får starta och avsluta lika många matcher. Matcher skall ses som ett träningstillfälle och en möjlighet för individen att utvecklas.
 • Föreningen skall verka för att barn uppmuntras att hålla på med flera idrotter, utan att detta skall uppfattas som något negativt.
 • Ledare i föreningen skall vara föredömen och eftersträva att ge barnen en positiv upplevelse av idrotten.
 • Föräldrar med barn i föreningen skall vara föredömen i samband med aktiviteter där föreningen är involverad.
 • Spelare i föreningen ska uppträda sportsmannamässigt på och vid sidan av planen.
 • Föreningen ska motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism.
 • Ingen form av användande av otillåtna prestationshöjande medel ska förekomma inom föreningens lag.
 • Föreningen ska löpande arbeta med att utbilda ledare i föreningens policy och aktivt arbeta för att policyn efterlevs i verksamheten.

Info kring hur vi behandlar ansökningar

Ändamålen med stiftelsens behandling av inlämnade uppgifter

Stiftelsen Dunross & Co registrerar inlämnade föreningar för uppföljning av beviljade anslag samt för jämförelse vid framtida ansökningar. Uppgifter i ansökan kommer aldrig att lämnas till extern part, utan används endast internt hos Stiftelsen Dunross & Co. Uppgifterna kommer att användas vid sammanställning och utvärdering av föreningen framöver. För beviljade ansökningar kommer föreningens namn, adress och telefonnummer samt kontaktpersonens namn att anges på stiftelsens webbplats.

Vad publicerar stiftelsen?

På stiftelsens webbplats och i stiftelsens årsskrift publiceras de föreningar som erhållit anslag, men ej erhållet belopp.

Vilka uppgifter behandlar stiftelsen?

Samtliga inlämnade uppgifter behandlas internt av Stiftelsen Dunross & Co.

Vilka kan komma att ta del av de av stiftelsen registrerade uppgifterna?

Förutom Stiftelsen Dunross & Cos stödansvarige och styrelse är inlämnade uppgifter skyddade från insyn. En inskickad ansökan är inte offentlig handling och lämnas inte vidare till obehöriga.

Samtycke till stiftelsens behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av ansökan samtycker sökanden till att stiftelsen får behandla uppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för stiftelsens beredningsprocess samt uppföljning av beviljade anslag.

Följande uppgifter och dokument efterfrågas

 • Antal aktiva barn inom åldrarna 6-19, flickor och pojkar
 • Antal ledare
 • LOK-stöd
  • Erhållet statligt lokalt aktivitetsstöd
  • Erhållet kommunalt lokalt aktivitetsstöd
 • Sponsor/stödintäkter
 • Medlemsavgifter
 • Aktivitetsavgifter
 • Totala intäkter
 • Plan/Hallhyra
 • Totala Utgifter
 • Årsrapport
 • Barn- och ungdomspolicy
 • Föreningspolicy
 • Föräldrapolicy